Tuyên bố quyền riêng tư về dữ liệu dành cho người xin việc

delfort rất chú trọng đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Do đó, công ty đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ dữ liệu và các tiêu chuẩn của tổ chức và kỹ thuật chuyên sâu. Các tiêu chuẩn này đảm bảo quyền của mọi bên liên quan và luôn được rà soát và cải thiện.

Với bạn là người xin việc, chúng tôi đã tổng hợp những thông tin quan trọng nhất về chủ đề bảo vệ dữ liệu bên dưới.
Địa chỉ liên lạc khi có yêu cầu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là:

delfortgroup AG
Fabrikstraße 20
4050 Traun
Austria
Điện thoại: +43 (0)7229 776-0
Fax: +43 (0)7229 77618-100
myjob@delfortgroup.com / www.delfortgroup.com

Mục đích của việc xử lý dữ liệu
Dữ liệu của bạn chỉ được xử lý để phục vụ cho quy trình xin việc.  Trong trường hợp được nhận, dữ liệu của bạn sẽ được xử lý thêm để phục vụ cho mục đích công việc.

Chuyển tiếp dữ liệu
Trong trường hợp hồ sơ xin việc của bạn hoàn toàn đồng ý rằng dữ liệu về người xin việc của bạn có thể được xử lý bởi công ty trong tập đoàn tương ứng mà bạn gửi đơn. Ngoài ra, bạn hoàn toàn đồng ý rằng dữ liệu nộp đơn của bạn có thể được chuyển đi bên trong các công ty của tập đoàn delfort, gồm cả các công ty ở những quốc gia là bên thứ ba. Dữ liệu đăng ký của bạn sẽ được xử lý cẩn trọng và cẩn mật nhất. Chỉ những người tham gia vào quy trình tuyển dụng (ví dụ bộ phận nhân sự, phòng ban liên quan) mới có quyền truy cập dữ liệu của người xin việc. Tất cả những người có quyền truy cập vào hồ sơ xin việc của bạn để phải tuân thủ quyền riêng tư.
Thông tin cung cấp trong hồ sơ xin việc của bạn sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, trừ phi bạn có đồng thuận rõ ràng hoặc có nghĩa vụ pháp lý hoặc có lệnh do chính quyền giám sát cấp để làm điều này.

Xử lý dữ liệu
Trong suốt quy trình đăng ký xin việc, delfortgroup AG sẽ xử lý dữ liệu cá nhân sau đây của bạn:

  • Dữ liệu bạn tự cung cấp hoặc được truyền phát điện tử
  • Các bản thu phỏng vấn và/hoặc các cuộc nói chuyện qua điện thoại

Bạn rõ ràng đồng ý rằng dữ liệu của bạn có thể được sử dụng cho quy trình xin việc và được lưu hồ sơ sau khi quy trình xin việc hoàn tất nhằm phục vụ cho bất kỳ quy trình nhân sự nào sắp đến.

Thu hồi, tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xoá dữ liệu
Là người xin việc bạn có thể sử dụng các quyền sau nêu không có yêu cầu lưu giữ theo quy định đi ngược lại yêu cầu của bạn:

  • Thu hồi: Bạn có thể thu hồi đồng thuận việc xử lý dữ liệu xin việc của mình bất cứ lúc nào. Khi người chịu trách nhiệm nhận được yêu cầu thu hồi của bạn, dữ liệu xin việc của bạn sẽ bị xoá.  Dữ liệu của bạn sẽ không còn được xem xét trong quy trình xin việc.
  • Tiết lộ và chỉnh sửa: Khi có yêu cầu bằng văn bản, chúng tôi sẽ cho bạn biết, căn cứ các yêu cầu pháp lý, thông tin cá nhân nào của bạn đã được chúng tôi lưu giữ. Nếu dữ liệu của bạn có thay đổi, chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa dữ liệu của bạn theo thông tin của bạn. 

Đối với các yêu cầu liên quan đến thu hồi, tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xoá dữ liệu, vui lòng liên hệ myjob@delfortgroup.com .
Nếu bạn không muốn chúng tôi tiết lộ thông tin xin việc của bạn trong tập đoàn hoặc không đồng ý để chúng tôi lưu giữ hồ sơ của bạn để sử dụng sau này, vui lòng cho chúng tôi biết bằng văn bản.
Nếu bạn tin rằng việc xử lý thông tin cá nhân của bạn không tuân thủ pháp luật, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại cho chính quyền giám sát có liên quan.

Chúng tôi rất mong được giải đáp những câu hỏi khác liên quan đến quyền riêng tử. Vui lòng liên hệ với dataprotection@delfortgroup.com.